خدمات و محصولات

ایزوگام

ايزوگام پوشـــش مقاومي از قير و الياف مصـــنوعي اســـت كه با گرما بر بســـتر بام چســـبانده مي شـــود و از نفوذ آب و رطوبت به محيط زير خود جلوگيري مي كند. عمر ايزوگام به طور ميانگين 1٠ ســـال اســـت. عوامل تاثيرگذار بر قيمت ايزوگام، موارد متعددي هستند، شايد خيلي از افرادي كه نياز به ايزوگام منزل خود دارند، در پي اين باشند كه بدانند هزينه روز ايزوگام چگونه تعيين مي شود. دا شتن نشان استاندارد براي ايزوگام، مواد استفاده شــده، تعداد لايه هاي ايزوگام، وجود ضــمانت نامه كتبي شــركت و بيمه نامه معتبر براي ايزوگام، آب و هواي منطقه اي كه در آن سكونت داريد و مكاني كه ايزوگام در آن مورد استفاده قرار مي گيرد عواملي هستند كه بر قيمت ايزوگام مؤثر است ايزوگام پديده اي صـــنعتي و متكي به دانش، تجربه و فناوري در راســـتاي ايمن ســـازي ســـازه ها در برابر نم و رطوبت پيش آمده از بارش برف و باران اســـت.

 

 

ایزوگام بام گستر

ثبت 117 با روکش پودر
ایزوگام

ایزوگام سراپوش

ثبت 242 با روکش پودر

ایزوگام بام گستر

ثبت 117 با روکش آلومینیوم

ایزوگام سراپوش

ثبت 242 با روکش آلومینیوم

نیاز به مشاوره دارید ؟

گونی چتایی:

همانطور كه ميدانيم گوني چتايي بر حسب اندازه سوراخهاي موجود در گوني به درجات مختلف طبقه بندي ميگردد:

گوني چتايي درجه يك: بدليل قيمت بالا و داشتن سوراخهاي ريز و نيز بعلت عدم نفوذ كامل قير مذاب در بافت گوني، اسـتفاده از گوني چتايي درجه يك براي پوشـش قيرگوني توصـيه نمي گردد.

گوني چتايي درجه دو : در نوع گوني چتايي درجه دو يا گوني ســاختماني بدليل داشــتن بافت درشت و تراكم متو سط در ساخت گوني ، بهترين گزينه در استفاده براي قيرگوني ، بجهت اختلاط كامل قير با گوني در مصارف عايق كاري مي با شد ، بعلت فراواني مصرف اين نوع گوني در صنعت ساختمان و مصارف قيرگوني به گوني چتايي درجه دو ، گوني قير نيز مي گويند

گونی چتایی درجه یک

بافت درشت و تراکم متوسط

گونی چتایی درجه دو

بافت های ریز و تراکم بالا

پروژه‌های عایق‌کاران باران

برخی از پروژه‌‎های انجام شده توسط تیم ما را از این قسمت دنبال نمایید

قیر

 

قير شــل بشــكه اي پالايشــگاه پاســارگاد ٧٠-٦٠ : قير شل كه نام اصلي آن قير ٧٠,٦٠ مي‌باشد، محصول توليد شده حاصل هوادهي وكيوم باتوم دربرج‌هاي خلاء مي‌باشد، قير شل كه دردماي ٤٩ تا ٥٦ درجه ســانتيگراد (نقطه نرمي) روان و جاري مي‌شــود و داراي درجه نفوذ ٦٠ تا ٧٠ صدم ميليمتر مي‌با‌شد، از لحاظ مشخصات ظاهري قير شل بصورت نرم و در هواي گرم حدود ٤٠ درجه سانتيگراد تا حدودي روان است واز موارد استفاده قير شل يكي براي چسباندن ايزوگام و يا پوشش لايه اول قيرگوني به عنوان چسب روي سطح مورد نظر مي باشد و نيز اكثرا از قير ٧٠,٦٠ براي ساخت اسفالت استفاده مي گردد.

قير مخلوط بشكه‌ اي: قيرمخلوط يك اصطلاح عاميانه است كه در ميان قيركاران سنتي رواج دارد، نام صحيح وعلمي قير مخلوط، قير 25-85 مي‌باشد، معني قير مخلوط يعني اختلاط قير شل با قير سفت مي باشد ولي توليد قيرمخلوط بصورت استاندارد عين روش سنتي نمي باشد و قير مخلوط توليد شده در پالايشگاه داراي مشخصات خاص خود ميباشد: قير مخلوط يا قير (2٥,٨٥( داراي نقطه نرمي ٨٥ درجه سلسيوس و درجه نفوذ 1٥ صدم ميليمتر ميباشد و ازلحاظ ظاهري درهواي معتدل بصورت جامد و در هواي گرم ٤٠ درجه سانتيگراد تا حدوي نيمه جامد ا ست ، موارد استفاده قيرمخلوط پوشش درآخرين لايه بيروني قيرگوني وعايقكاري سـرويس ها و پاركينگ ها وقيرگوني آشـپزخانه و قيرگوني پشـت بام و مصارف عايق رطوبتي قير مخلوط عموماً در ساختمان سازي مي باشد.

قيرمحلول(قير مايع) MC: قيرهاي مايع به قيرهايي اطلاق مي گردد كه حاصل از مخلوط شدن قير با يك ماده روان كننده(هيدروكربور يا آب) است. قيرهاي معمولي و خالص مانند قيرهاي ٧٠×٦٠ در شرايط و دماي محيط بشكل جامد هستند و جهت ا ستفاده از آن بايستي حرارت داده شوند تا بصورت مايع درآيند ولي در بسياري از موارد ا ستفاده از حرارت امكان ندارد و يا مقرون به صرفه نيست و يا حرارت باعث تجزيه قير مي شود(سوختن قير) و امكان استفاده بصورت سرد ميسر نيست در اين موارد از قيرهاي مايع بهره برداري مي‌شود.

 

 

قیر شل بشکه ای

پالایشگاه پاسارگاد 60-70

قیر محلول

قیر مایع MC

قیر مخلوط بشکه ای

پالایشگاه پاسارگاد 25-85

مشاوره با ما

با ما در تماس باشید

با کارشناسان ما در تماس باشید