گوني چتايي:  بر حسب اندازه سوراخهاي موجود در گوني به درجات مختلف طبقه بندي مي گردد ،

1. گوني چتايي درجه يك: بدليل قيمت بالا و داشتن سوراخهاي ريز و نيز بعلت عدم نفوذ كامل قير مذاب در بافت گوني، اسـتفاده از گوني چتايي درجه يك براي پوشـش قيرگوني توصـيه نمي گردد.

2. گوني چتايي درجه دو:در نوع گوني چتايي درجه دو يا گوني ســاختماني بدليل داشــتن بافت درشت و تراكم متوسط در ساخت گوني ، بهترين گزينه در استفاده براي قيرگوني ، بجهت اختلاط كامل قير با گوني در مصارف عايق كاري مي باشد ، بعلت فراواني مصرف اين نوع گوني در صنعت ساختمان و مصارف قيرگوني به گوني چتايي درجه دو ، گوني قير نيز مي گويند.